Obiective/teme orizontale

Îmbătrânire activă

Conceptul de îmbătrânire activă reprezintă acel proces prin care persoanele vârstnice sunt încurajate să rămână în câmpul muncii și să împărtășească din experiența lor celorlalte generații. Totodată, presupune încurajarea seniorilor societății de a se implica voluntar în diverse activități culturale, comunitare și economice ce contribuie la dezvoltarea societății în care trăiesc. Îmbătrânirea nu presupune retragerea individului din societate, ci a juca un rol activ prin a duce o viață sănătoasă, independentă și împlinită.

Integrarea în procesul de instruire a unor metode inovative de educație s-a realizat în cadrul proiectului luând în calcul principiul îmbătrânirii active, respectiv construirea unei platforme colaborative online care poate fi folosită de orice categorie de utilizatori, indiferent de vârstă. Societatea cunoaşterii şi dinamica tehnologiilor nu se adresează unei anumite categorii de vârstă – ele sunt pentru toţi dornici să ţină pasul cu societatea, să poată răspunde provocărilor mediului în care trăiesc şi profesează.

Link-uri utile

Dezvoltare durabilă

Proiectele care integrează dezvoltarea durabilă din stadii timpurii au valoare adăugată atât pentru organizaţiile promotoare, cât şi pentru grupurile ţintă vizate şi pot deveni exemple de bună practică în domeniu. Astfel, în implementarea proiectelor pot fi abordate una sau mai multe din cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.

Dimensiunea ecologică priveşte consumul şi producţia durabilă, conservarea şi managementul resurselor naturale, schimbările climatice şi energia curată.

Dimensiunea economică se referă la dezvoltarea socio-economică (prosperitate economică) şi transportul durabil, iar dimensiunea socială vizează incluziunea socială, schimbările demografice şi sănătatea publică.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează astfel totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socioeconomică, nu numai pe termen scurt sau mediu, ci şi pe termen lung, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Un obiectiv cheie în domeniul promovării dezvoltării durabile îl reprezintă îmbunătăţirea coeziunii socială prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel.

Link-uri utile

Egalitate de șanse

Beneficiarul POSDRU, trebuie să asigure respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi să asigure integrarea activă a perspectivei de gen în implementarea proiectului.

În implementarea proiectului nu trebuie să se faca nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

În cazul în care în proiect sunt implicate persoane cu dizabilităţi trebuie luate măsuri adecvate în vederea garantării egalităţii de tratament18, cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi.

Link-uri utile

Inovare și TIC

Implementarea de activităţi inovatoare în cadrul unui proiect finanţat POSDRU conduce la creşterea valorii adăugate a proiectului. Abordarea creativă în implementarea activităţilor unui proiect finanţat POSDRU poate face diferenţa dintre un proiect bun şi un proiect de succes. Bunele practici astfel identificate vor putea fi multiplicate şi vor putea influenţa pozitiv societatea dincolo de dimensiunea proiectului propriu-zis.

Într-o piaţă globalizată, tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) a devenit un element esenţial pentru consolidarea competitivităţii în toate sectoarele de activitate. Utilizarea extensivă a TIC contribuie implicit la creşterea economică. Pregătirea oamenilor pentru a face faţă provocărilor noilor sisteme tehnologice este crucială pentru a se putea beneficia integral de avantajele aduse societăţii şi economiei de implementarea TIC.

Atât sprijinirea abordărilor inovatoare cât şi promovarea TIC vizează îmbunătăţirea competitivităţii, crearea de noi locuri de muncă şi întărirea potenţialului de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Link-uri utile

 

 

Sunteți aici:Home Obiective orizontale