Egalitate de șanse

Beneficiarul POSDRU, trebuie să asigure respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi să asigure integrarea activă a perspectivei de gen în implementarea proiectului.

În implementarea proiectului nu trebuie să se faca nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

În cazul în care în proiect sunt implicate persoane cu dizabilităţi trebuie luate măsuri adecvate în vederea garantării egalităţii de tratament18, cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi.

Link-uri utile

Sunteți aici:Home Obiective orizontale Egalitate de șanse